JAIPUR, September 7, 2018: The Honourable Chief Minister of Himachal Pradesh, Sri Jai Ram Thakur paid a visit to Hare Krishna Movement (HKM), Jaipur at Jagatpura this morning. He took a tour of Sri Sri Krishna Balaram Mandir and the Akshaya Patra Foundation’s kitchen.

Himachal Pradesh CM visits Akshaya Patra, Jaipur

Himachal Pradesh CM visits Akshaya Patra, Jaipur

Himachal Pradesh CM visits Akshaya Patra, Jaipur

Himachal Pradesh CM visits Akshaya Patra, Jaipur