Kadamba tree at Kaliya Ghat
Madan Mohan Temple
Sripad Sanatan Goswami Bhajan Mandir
Sanatan Goswami Samadhi Mandir
Deities at Advaita Vat
Tamarind tree at Imli Tala
Srila Prabhupada's room at Radha Damodar Temple
Radha Raman Temple
Deities at Radha Gokulananda
Radha Gopinath Temple
Deities at Chaitanya Vishram Sthali
Radha Shyamsunder Temple
Radha Raman
Radha Govinda Temple
Deities at Vishram Ghat
Adi Varaha - Mathura