"nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale srimate bhaktivedanta swamin iti namine namaste sarasvate deve gauravani pracarine nirvisesa sunyavadi pascatya desas tarine" As followers,...